Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 43,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 002 011.

Izsoles nosacītā sākumcena 316000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 31600,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.septembrim plkst.15.30.

Izsoles noteikumi