Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.augustā plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5482 002 0694, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0677 - 0,6005 ha platībā. Izsoles nosacītā sākumcena 10 200,- EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1020,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.augustam plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi