Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības iela 6-29, Kalnciemā, Kalnciema pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.septembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14 , Kalnciemā. Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 6-29, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000864, kas sastāv no dzīvokļa 31,9 m² platībā, kopīpašuma 319/55152 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010008001un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010008. 

Izsoles sākumcena 2400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 240,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 25.septembra plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 27720557.

Izsoles noteikumi