Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Kalnāres”, Zaļenieku pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 4.oktobrī plkst.9:30 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kalnāres”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.554960040303, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040303 platībā 1.455 ha. 

Izsoles sākumcena 6800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 680,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz līdz 2018.gada 2.oktobrim plkst.17.00. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 2.oktobra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi