+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Deguļi”-3, Zaļenieku pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 4.oktobrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Deguļi”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54969000281, kas sastāv no dzīvokļa 19.5 m² platībā, kopīpašuma 195/3087 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54960010064001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960010064.

Izsoles sākumcena 960,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 96,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3.oktobra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.

Izsoles noteikumi