Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.11:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000219, kas sastāv no dzīvokļa 43,8 m² platībā, kopīpašuma 438/1521 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740050065001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740050065.

Izsoles sākumcena 400,-EUR.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,-EUR un izsoles dalības maksa 50-EUR.Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi