+A A
Svētdiena, 25. Oktobris, 2020
Beāte, Beatrise

Atklāta mutiska (atkārtota trešā) izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m² platībā, kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740040035.

Izsoles sākumcena 120,-EUR.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda12,-EUR un izsoles dalības maksa 50-EUR.Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi