Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagasts

24.08.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740080049, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080600 (t.sk.mežs 0,62 ha).

Izsoles sākumcena 11680,-EUR.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1168,-EUR un izsoles dalības maksa 50-EUR.Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv