Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Ķīves lauks”, Vilces pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 4. oktobrī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ķīves lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54900050071, kas sastāv no  neapbūvētas zemes vienības  9,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900050013. 

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz līdz 2018.gada 1.oktobrim plkst.9.00.  Izsoles sākumcena 53920,-EUR.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5392,-EUR un izsoles dalības maksa 50-EUR.Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. oktobrim plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi