Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi", Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.novembrī plkst. 10.30 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi", Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920050243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības -starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920050243. 

Izsoles nosacītā sākumcena - 4000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 400 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.novembrim plkst. 17.00.

Izsoles noteikumi