Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Parka iela 13, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

05.11.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.decembrī plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 13, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020629, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0672 – 0,2953 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0629 001. 

Izsoles sākumcena 5190,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 519,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā,  (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.decembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

Izsoles noteikumi