Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-7, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

02.01.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.februārī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-7, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54529000431, kas sastāv no dzīvokļa 29,0 m2 platībā un kopīpašuma 290/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Izsoles sākumcena 1360,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 136,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.februārim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976.

Izsoles noteikumi