Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Stacijas iela 5A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

28.02.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 9.aprīlī plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Stacijas iela 5A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060496, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,109 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060452. 

Izsoles sākumcena 900,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 90,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi