Atklāta atkārtota (trešā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

28.02.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.aprīlī plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu, atkārtotu trešo mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000215, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740100038. 

Izsoles sākumcena 202,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20,20- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.aprīlim plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi