Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.aprīlī plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000223, kas sastāv no dzīvokļa 39m² platībā un kopīpašuma 390/1498 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020031001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020031. 

Izsoles sākumcena 355 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 35,5 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi