Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.maijā plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040519, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040502, platība 1,334ha.

Izsoles sākumcena 7700,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 770,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.maijam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Izsoles noteikumi