Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Graudiņi", Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.jūnijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Graudiņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820050049, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050049, platība 11,6 ha. 

Izsoles sākumcena 66400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 6640,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.17:00. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi