Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060512, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,7397ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060460 un uz tā esošas avārijas stāvoklī esošas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060023002. 

Izsoles sākumcena 21280,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2128,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.jūlijam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi