Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

18.06.2019

Izsole notiks 2019.gada 9. jūlijā, plkst. 10:00, Lielplatones pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses – Alejas iela-7, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, atsevišķi izsolot katru transportlīdzekli.

  • Autobuss Volvo B10, valsts reģistrācijas Nr HR 6023, 2001. gada izlaidums;
  • Kravas automašīna VW LT50, valsts reģistrācijas EE 3442, 1983. gada izlaidums

zsoles sākumcena:

  • Autobusa Volvo B10 – 6700 EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro), t.sk. PVN;
  • Kravas automašīnas VW LT50 – 990 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā izsoles dalības maksa 50 EUR un drošības nauda 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  • Autobusam Volvo B10 , valsts reģistrācijas Nr. HR 6023 – 670 EUR;
  • Kravas automašīnai VW LT50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442 – 99 EUR

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - Jānis Šmits (tel.26633896). Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 9.jūlija  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi