Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamajam īpašumam “Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 6.augustā plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu, atkārtotu otro mutisko izsoli nekustamajam īpašumam “Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040519, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040502, platība 1,334ha.

Izsoles sākumcena 6160,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 616,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.augustam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Izsoles noteikumi