Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atkārtota atklāta mutiska (trešā) izsole nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.augustā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu, atkārtotu trešo mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000223, kas sastāv no dzīvokļa 39m² platībā un kopīpašuma 390/1498 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020031001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020031. 

Izsoles sākumcena 142 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 14,2 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.augustam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29261569.

Izsoles noteikumi