Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Vecais lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

02.08.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Vecais lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040485, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040424, platība 1,0448ha. 

Izsoles sākumcena 6300,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 630,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.septembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Izsoles noteikumi