Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Lielvirši”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.septembrī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam "Lielvirši" Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 54600020082, 22,73 ha platībā.

 

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta "Lielvirši", Lielplatones pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums 54600020082
Platība 22,73 ha
Lietošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
  1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,61 ha;

  2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kV- 2,89 ha;

  3. no 10 līdz 25 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

Izsoles sākuma nomas cena 3750,45 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 375,04 EUR, ar norādi „Lielvirši nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Lielvirši nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, internetvietnē www.jelgavasnovads.lv. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Pielikums

Izsoles noteikumi

Līguma projekts