Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli zemes vienības daļai Straumes ielā 5, Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
5482 005 0106
platība
2,0 ha
Iznomāšanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
  1. tauvas joslas teritorija gar upi;
  2. ūdensteces aizsargjoslas teritorija;
  3. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās;
  4. plūdu riska teritorija;
  5. aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi.
Izsoles sākuma nomas maksa
56,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
6 gadi

 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5,60 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda Straumes iela 5, Svētes pag.” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa Straumes iela 5, Svētes pag.”

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.