Atklāta mutiska atkārtota otrā izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 5-28 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

30.09.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.novembrī plkst.9.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 5-28 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000667, kas sastāv no dzīvokļa 41,7 m² platībā un kopīpašuma 417/17456 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274001.

Izsoles sākumcena 2400,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.novembrim plkst.12.00. 

Izsoles noteikumi