Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai "Kupčas" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 17.oktobrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9 Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Kupčas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54960040254
platība
daļa 1,5 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
  1. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
  2. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos
Izsoles sākuma nomas maksa
126,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
4 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 12,60 EUR, ar norādi „Kupčas nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Kupčas nomas tiesību izsoles dalības maksa”.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.oktobrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.