Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Strautmaļu lauks” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Strautmaļu lauks” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960060136, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960060112, platība 3,78ha. 

Izsoles sākumcena 26100,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2610,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.novembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Izsoles noteikumi