Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienībai "Bērzes mala” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

07.10.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 24.oktobrī plkst.9:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Bērzes mala”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums
5462 009 0085
Iznomājamā platība
4,5 ha
 
Lietošanas mērķis
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums, balles
50
 
Izsoles sākuma nomas maksa
661,50 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
no 01.01.2020.- 31.12.2020.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 66,15 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda Bērzes mala, Līvbērzes pagasts” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „ Izsoles drošības nauda Bērzes mala, Līvbērzes pagasts”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 21.oktobrim plkst.17.00.