+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ogas”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 0.1257 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ogas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860100570, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100433, platība 0.1257ha. 

Izsoles sākumcena 600 EUR, izsoles solis 50 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi