+A A
Piektdiena, 25. Septembris, 2020
Rauls, Rodrigo

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.15:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000441, kas sastāv no dzīvokļa 21,7 m2 platībā un kopīpašuma 217/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Izsoles sākumcena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 120 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi