Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.janvārī plkst.9.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000210, kas sastāv no dzīvokļa 40,4m2 platībā, kopīpašuma 404/8078 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700040062001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700040062.

Izsoles sākumcena 1900 EUR, izsoles solis 100EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 190 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.janvāra plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi