Atklāta otrā mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 4, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

02.01.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.februārī plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu otro mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 4, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020691, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020675, platība 0.521ha.

Izsoles sākumcena 5688 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 568,80 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.februārim plkst.18:00.

Izsoles noteikumi