Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklātu mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Kārkli”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst. 9:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kārkli”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740010517, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740010517. 

Izsoles sākumcena 5600 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 560 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par dalību izsolei un pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.martam plkst. 17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi