Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienībai 0,43 ha platībā Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.aprīlī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
Pagasta zeme, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54110010109
platība
zemes vienības daļa 0,43 ha
Lietošanas mērķis
Teritorijas sakopšana
Apgrūtinājumi
Saskaņā ar teritorijas plānojumu
Izsoles sākuma nomas maksa
28,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
Līdz 2024.gada 31.decembrim

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2,80EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda pagasta zemei 54110010109” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa pagasta zemei 54110010109”.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā  pie lietvedes iepriekš telefoniski piesakoties, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā iepriekš telefoniski piesakoties vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.aprīļa plkst.15.30.