+A A
Piektdiena, 15. Janvāris, 2021
Fēlikss, Felicita

Nomas tiesību rakstiska izsole nedzīvojamai telpai "Pēterlauku katlu māja" Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Platones pagasta pārvalde izsludina Jelgavas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā esošas nedzīvojamās telpas  (ēkas)  146,6 m2 platībā, ar adresi “Pēterlauku katlu māja”, Platones pagastā, Jelgavas novadā nomas tiesību rakstisko izsoli.

Nekustamā īpašuma adrese
Pēterlauku katlu māja, Platones pagasts, Jelgavas novads
Nomas objekta veids
Nedzīvojamas telpas (ēka)
Kadastra numurs
54700040061
Būves kadastra apzīmējums
54700040061001
Zemesgabala platība (ha)
0,12
Ēkas - Nedzīvojamo telpu platība (kv.m)
146,6
Būves izmantošanas mērķis/veids
Rūpnieciskās ražošanas ēka
Maksimālais iznomāšanas termiņš (gadi)
6
Atzīme „Kultūras piemineklis”
Nav
Nomas objekta nosacītā nomas maksa ( EUR /mēnesī bez PVN)
30,0
Zemes nomas maksa likme ( % gadā bez PVN)
1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28EUR
Cita informācija par objektu
Labiekārtojums- elektrība
Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nav tiesību
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam jāveic maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem pēc faktiskā patēriņa, paša pārziņā ir telpu apsardze, uzkopšana un uzturēšana
Izsoles vieds: rakstiska/mutiska
rakstiska
Pirmā/atkārtota
pirmā
Nomas tiesību pretendentu piedāvājumu iesniegšana
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus  izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 29.aprīļa plkst.17:00 Platones pagasta pārvaldē, Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā.
Izsoles pieteikums
 Lejupielādējams šeit 
Izsoles piedāvājumu atvēršana
Izsoles dalībnieku piedāvājumus izsoles komisija atver 2020.gada 30.aprīlī  plkst. 9:30, Platones pagasta pārvaldes telpās, Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā. Piedāvājumu tiek atvērti to iesniegšanas secībā.
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties pa tālr. 29254629
Nomas objekta izsoles noteikumi
Lejupielādējams šeit 
Nomas līguma projekts
 Lejupielādējams šeit 
Kontaktpersona
Nekustamā īpašuma speciāliste L.Lauga