Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Slimnīcas iela 1-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

26.06.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.augustā plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Slimnīcas iela 1-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54119000878, kas sastāv no dzīvokļa 41,5 m2 platībā un kopīpašuma 415/3580 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010015003 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010142.

Izsoles sākumcena 1700 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 170 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.augusta plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi