Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

01.07.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.augustā plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54480060675, kas sastāv no zemes vienības 0,3696ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060675.

Izsoles sākumcena 3900 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 390EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.augusta plkst.17.00.

Izsoles noteikumi