Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dimanti”-6, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.septembrī plkst.9.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dimanti”-6, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000216, kas sastāv no dzīvokļa 32,3m2 platībā, kopīpašuma 348/2070 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030207001, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207002, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700030207.

Izsoles sākumcena 1650 EUR, izsoles solis 100EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 165 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.septembra plkst.17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi