Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienības daļai “Pagasta zemes” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

12.08.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.augustā plkst.11:30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli (zemes vienības  daļai).

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Pagasta zemes”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54740050539
platība
18,04
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
 
Izsoles sākuma nomas maksa
2976,60 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
2021.gada 1. janvāris līdz 2026.gada 31. decembris

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 297,66 EUR, ar norādi „54740050539” nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „54740050539” nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 18.augustam plkst.12.00.