Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Kastaņu ceļš 13-14, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

27.08.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Kastaņu ceļš 13-14, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54969000327, kas sastāv no dzīvokļa 38,8 m² platībā, kopīpašuma 388/10079 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54960040268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54960040268.

Izsoles sākumcena 1900 EUR. Izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 190 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  22016330.

Izsoles noteikumi