Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Braņķi”-2, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.10.00 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Braņķi”-2, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54609000184, kas sastāv no dzīvokļa 29,6 m² platībā, kopīpašuma 304/1522 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54600020170001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54600020170002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54600020170. 

Izsoles sākumcena 200 EUR. Izsoles solis 10 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  29469223.

Izsoles noteikumi