Otrdiena, 9. Marts, 2021
Ēvalds

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pūcītes”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.oktobrī plkst.11:00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Pūcītes”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920010540, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920010257, platība 5,01ha.

Izsoles sākumcena 33800 EUR, izsoles solis 1000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3380 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi