Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Lielkalēji”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 29.oktobrī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Lielkalēji”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54600010341, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600010124, platība 3,86ha.

Izsoles sākumcena 28300 EUR, izsoles solis 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2830 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.oktobrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi