Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mārītes”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.oktobrī plkst.9:30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mārītes”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960020171, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960020097, platība 0,6456ha. 

. Izsoles sākumcena 3300 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 330 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.oktobrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi