Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Jurīši”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 29.oktobrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Jurīši”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960070114, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960070114, platība 7,0ha.

Izsoles sākumcena 53400 EUR, izsoles solis 2000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5340 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.oktobrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi