Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Lapsas”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.11:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Lapsas”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740080062, kas sastāv no zemes vienības 4,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080595. 

Izsoles sākumcena 32000 EUR, izsoles solis 1000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3200 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.oktobrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi