Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Apogi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

05.10.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 23.novembrī plkst.09:30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Apogi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100533, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 6,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100406. 

Izsoles sākumcena 28000 EUR, izsoles solis 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2800 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.novembra plkst.16:00.

Izsoles noteikumi