Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Amoliņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.novembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Amoliņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820050177, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050175, platība 14,14 ha. 

Izsoles sākumcena 122 000 EUR, izsoles solis 5000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 12 200 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 11.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi