Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Straume 195”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

07.10.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.novembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Straume 195”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520031370, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0818 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520031370. 

Izsoles sākumcena 2800 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 280 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 5.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi