Atklāta mutiska atkārtota otrā izsole nekustamajam īpašumam „Jaunciema pļava”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

07.10.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.novembrī plkst.10:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisko atkārtoto otro izsoli nekustamajam īpašumam „Jaunciema pļava”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620050094, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620050018 - 12,87 ha platībā.

Izsoles sākumcena 35600 EUR, izsoles solis 1000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3560 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi